O firmie Aktualności Napisz do nas Strona główna Work & Travel Work Experience Camp America Internship Anglo Training


Cele stowarzyszenia
Członkowie stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Bezpieczna firma
Prawo
Rynek pracy
Proponowane programy
Targi pracy
Statut stowarzyszenia

STATUT
"Stowarzyszenia na rzecz wspierania międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów" z siedzibą w Warszawie.

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie na rzecz wspierania międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów QUALITUS".

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w innych międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach o podobnych celach i zakresie działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4.

Stowarzyszenie ma charakter organizacji non profit.

Cele stowarzyszenia:
§ 5.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której celem jest rozwijanie oraz popularyzacja międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej studentów i młodzieży, a także wspieranie rozwoju i popularyzacja turystyki krajowej i zagranicznej

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. zrzeszanie osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie międzynarodowej wymiany edukacyjnej młodzieży i studentów, staży zawodowych i praktyk studenckich oraz w dziedzinach pokrewnych,
2. promowanie wysokich standardów, kreowanie najwyższej jakości oferowanych usług, koordynacja i ustalanie jednolitych zasad organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów,
3. opracowywanie strategii rozwoju rynku międzynarodowej wymiany edukacyjnej młodzieży i studentów,
4. reprezentowanie interesów swoich członków i przedstawianie spraw całej branży przed odpowiednimi instytucjami,
5. przedstawienie odpowiednim instytucjom projektów, regulacji prawnych dotyczących międzynarodowej wymiany młodzieży i studentów.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
2. Członkami stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, w tym osoby fizyczne albo prawne niemające miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych - osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) członków wspierających - osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela

§ 9.

1. W poczet członków Stowarzyszenia może zostać przyjęta osoba, która:
  a)spełnia wymagania określone w postanowieniach Statutu,
  b)złożyła deklarację członkowską obejmującą zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu.

§ 10.

1. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składane są do Zarządu, który obowiązany jest umieścić głosowanie nad wnioskami, które do niego wpłynęły, w porządku obraz najbliższego Walnego Zgromadzenia celem poddania ich pod głosowanie.

§ 11.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
  b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  c) udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia,
  d) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) czynnego udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek,
  d) kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
  e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12.

Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz uzyskiwania informacji o bieżącej oraz przyszłej działalności Stowarzyszenia, zaś zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek, dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz wspierania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie dla realizacji jego celów statutowych.

§ 13.

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,
  b) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  c) skreślenia z listy członków,
  d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za okres przekraczający dwa okresy składkowe.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
  a) rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) utraty statutowych wymogów członkostwa,
  c) zachowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, członkostwo ustaje w dniu otrzymania przez Zarząd oświadczenia o rezygnacji.
5. W przypadku skreślenia z listy członków, członkostwo ustaje z upływem 14 dni od daty doręczenia członkowi Stowarzyszenia stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem, chyba że członek Stowarzyszenia wniesie w tym terminie odwołanie. W przypadku wniesienia odwołania od uchwały o wykluczeniu albo skreśleniu z listy członków wszelkie prawa członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
6. W przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia członkostwo ustaje z upływem 14 dni od daty doręczenia członkowi Stowarzyszenia stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
7. Odwołanie od uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia wnosi się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu. Zarząd w celu rozpatrzenia odwołania umieszcza wniosek o jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, chyba że uwzględni odwołanie w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

§ 14.

1. Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków zapadają w formie uchwały Zarządu.
2. Decyzje w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia zapadają w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd powiadamia na piśmie zainteresowanego o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia w przypadku wykluczenia lub o terminie posiedzenia Zarządu w przypadku skreślenia, na którym będzie omawiana sprawa wykluczenia albo skreślenia danej osoby, co najmniej 7 dni przed data obrad lub posiedzenia, informując o statutowej podstawie wykluczenia lub skreślenia i wskazując jednocześnie, że zainteresowany może wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku wykluczenia lub posiedzeniu Zarządu w przypadku skreślenia, względnie złożyć przed tym terminem wyjaśnienia na piśmie.
4. Nie wzięcie udziału przez zainteresowanego w posiedzeniu Zarządu w przypadku skreślenia lub w obradach Walnego Zgromadzenia w przypadku wykluczenia nie wstrzymuje podjęcia uchwały w sprawie jego wykluczenia albo skreślenia z listy członków.

Władze stowarzyszenia
§ 15.

1. Władzami stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.

§ 16.

1. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w wybieralnych władzach Stowarzyszenia.
2. Mandat członka wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasa w razie:
  a) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  b) złożenia pisemnej rezygnacji,
  c) upływu kadencji,
  d) śmierci.

§ 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek przynajmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej, przy czym Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po zakończeniu każdego roku kalendarzowego i zamieścić w jego porządku obrad:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  b) udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku zgłoszenia wniosku o jego zwołanie przez 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd we wskazanym trybie, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
3. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia złożony przez 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia musi zawierać wykaz spraw, które Zarząd ma obowiązek umieścić w proponowanym porządku obrad.

§ 20.

1. Zwołując Walne Zgromadzenie, Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie o miejscu, dacie, godzinie posiedzenia i proponowanym porządku obrad. Powiadomienie może być dokonane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
2. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad i ewentualnie niezbędnymi materiałami, wysyła się najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia w przypadku zwoływania Zgromadzenia za pomocą listów poleconych, zaś w przypadku wysłania zawiadomień za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej niż na 7 dni przed datą posiedzenia.

§ 21.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia programu i kierunków działalności Stowarzyszenia,
  b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  c) udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, przy czym dopuszczalne jest głosowanie nad udzieleniem absolutorium całemu Zarządowi,
  d) wyboru Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia oraz dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej,
  e) uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia,
  f) odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych władz,
  g) przystąpienia stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
  h) odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu, gdy takie odwołanie przysługuje,
  i) zmian w Statucie,
  j) rozwiązania Stowarzyszenia, wyznaczenia likwidatora oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
  k) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej dla poszczególnych kategorii członków.

§ 22.

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących wybranych przez Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i celów statutowych,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania członków,
  e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  f) opracowywanie projektu programu i kierunków działalności Stowarzyszenia,
  g) ustalanie planu pracy Zarządu,
  h) określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
  i) powoływanie Biura Stowarzyszenia do obsługi działalności stowarzyszenia,
  j) powoływanie stałych lub doraźnych komisji i innych zespołów oraz określanie ich zadań.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek dwóch pozostałych członków Zarządu w miarę potrzeby.
4. Każdy członek Zarządu podczas jego posiedzeń dysponuje jednym głosem. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji.

§ 24.

1. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom oraz prowadzi bieżące sprawy stowarzyszenia.
2. W razie czasowej nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego.

§ 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia samodzielnie lub dwóch Wiceprzewodniczących Stowarzyszenia łącznie.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie
2. Komisja Rewizyjna wybiera niezwłocznie spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia oraz ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) czuwanie nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
  b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia,
  c) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
  d) opracowanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd,
  f) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w sytuacjach i terminach określonych statutem, kiedy zwołanie Walnego Zgromadzenia stanowi wedle statutu obowiązek Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie z czynności Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji.

Majątek stowarzyszenia:

§ 28.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje i ofiarność publiczna.
3. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.

§ 29.

1. Składki członkowskie płatne są rocznie z góry do 30 kwietnia każdego roku.
2. Wysokość składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

Przepisy końcowe:

§ 30.

Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31.

1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
2. Wniosek o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zgłosić w drodze pisemnej co najmniej 1 ogólnej liczby członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
3. Sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na który przeznaczony będzie majątek Stowarzyszenia, określa Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.